Trädgårdstäppa

Brf Jägaren

Trädgårdslott


I Brf Jägaren finns det möjlighet, för dem som bor på första våningen, att ha egen trädgårdslott.


Upplåtet område utgör del av fastigheten direkt anslutning till Nyttjanderättshavarens bostadsrättslägenhet. Under upplåtelsetiden är Nyttjanderättshavarens skyldig att på egen bekostnad sköta det upplåtna området på ett vårdat sät.


Företrädare för Föreningen har rätt att få tillträde till det upplåtna områdetnär det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svara för eller har rätten att utföra p.g.a. misskötsel.  Föreningen ska se till att Nyttjanderättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Ordningsföreskrifter för trädgårdslott


Gällande från 2014-01-01

  • Nyttjanderättshavaren ska tillse att ett utrymme om minst 30 cm från fasadväggen hålls fri från växtlighet.
  • Nyttjanderättshavaren får inte plantera träd på upplåtet området. Buskar får planteras men inte växa över 1,5 meter.
  • Nyttjanderättshavaren får inte ta bort anlagda stenar längs fasaden. Inte heller balkongräcket får tas bort.
  • Poler, studsmattor, förråd, lekstugor och andra byggnader får inte uppföras på det upplåtna området.
  • Det upplåtna området ska inhägnas genom staket med öppning: grind. Staketet uppförs av Nyttjanderättshavaren enligt föreningens anvisning och på nyttjanderättshavarens bekostnad.
  • Inhägnadens höjd får uppgå till maximalt 70 centimeter.
  • Växtlighet får inte tränga utanför det upplåtna området. Nyttjanderättshavaren ska i övrigt tillse att växter på det upplåtna området inte medför olägenhet för grannarna, varken i höjd eller bredd.


Är du intresserad av att anlägga trädgårdslott, kontakta styrelsen via mail, brfjagaren1974@gmail.com.

Copyright  ©  All Rights Reserved